1.Definitioner
2.Tillämplighet
3.Behandling av personuppgifter
4.Revision (granskning)
5.Sekretess
6.Ersättning för utfört arbete
7.Ansvar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning
8.Avtalstid och åtgärder vid avtalets upphörande

Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

Utgivna av IT&Telekomföretagen 2017

Dessa särskilda bestämmelser utgör bilaga till Avtalet. Om det förekommer motstridiga uppgifter i dessa särskilda bestämmelser och "Allmänna bestämmelser Molntjänster", ska dessa särskilda bestämmelser ha företräde. Om det förekommer motstridiga uppgifter i dessa särskilda bestämmelser och Avtalet i övrigt, ska Avtalet ha företräde.

Inom ramen för dessa särskilda bestämmelser är kunden personuppgiftsansvarig och leverantören personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter.

1.Definitioner

Allmänna Bestämmelserna

De allmänna bestämmelser Molntjänster utgivna av IT&Telekomföretagen inom Almega och som utgör bilaga till Avtalet.

Biträdesavtalet

Dessa särskilda bestämmelser och Bilagan "Specifikation över behandlingen av personuppgifter", och de eventuella andra ändringar av dessa som följer specifikt av Avtalet.

Tillämplig Dataskyddslagstiftning

Med Tillämplig Dataskyddslagstiftning avses, om annat inte överenskommits särskilt, dataskyddsförordningen, dataskyddslagen i Sverige och Datainspektionens bindande föreskrifter och beslut som är tillämpliga på behandlingen av personuppgifter inom ramen för Biträdesavtalet.

Övriga begrepp

Begrepp med stor begynnelsebokstav i dessa särskilda bestämmelser ska ha den innebörd som anges i de Allmänna Bestämmelserna. Övriga begrepp i dessa särskilda bestämmelser ska tolkas i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

2.Tillämplighet

2.1Biträdesavtalet börjar gälla från och med 25 maj 2018, om annat inte överenskommits mellan parterna.

2.2Punkt 14 (Personuppgifter), och hänvisningar till och från den punkten, i de Allmänna Bestämmelserna ska gälla mellan parterna fram till den 25 maj 2018, om annat inte överenskommits.

3.Behandling av personuppgifter

3.1Instruktioner

3.1.1Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Kunden ansvarar för att leverantören inte ska behandla andra kategorier av personuppgifter än sådana som anges i Bilaga "Specifikation över behandlingen av personuppgifter" och i däri angiven omfattning.

3.1.2Leverantören, och varje person som är behörig att utföra arbete för dess räkning, åtar sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens dokumenterade instruktioner, såvida inte leverantören har en skyldighet enligt svensk eller europeisk lagstiftning att behandla personuppgifterna. I sådana fall ska leverantören informera kunden om detta innan behandlingen påbörjas i den mån det är tillåtet enligt aktuell reglering. Part ska säkerställa att den andra parten har rätt att behandla kontaktuppgifter och eventuellt andra personuppgifter till den första partens anställda om och i den utsträckning det behövs för att underlätta utförandet av Tjänsten.

3.1.3Med undantag för det som framgår av punkten 3.1.2 ovan, får leverantören inte behandla personuppgifter för egna ändamål eller andra ändamål än de som framgår av Avtalet. Leverantören ska ha rätt att behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla, underhålla och lämna support i förhållande till Tjänsten. Leverantören ska även ha rätt att behandla personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra Tjänsten, om det uttryckligen framgår av Bilaga "Specifikation över behandlingen av personuppgifter".

3.1.4Biträdesavtalet, inklusive Bilaga "Specifikation över behandlingen av personuppgifter", utgör kundens samtliga instruktioner för behandlingen av personuppgifter under Biträdesavtalet, med undantag för de eventuella skriftliga instruktioner som kunden under avtalstiden är skyldig att lämna för att kunna uppfylla Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Andra eventuella ändringar ska överenskommas separat. Alla ändringar som innebär en ändring av Bilaga "Specifikation över behandlingen av personuppgifter" ska dokumenteras. Leverantören ska ha rätt till skälig ersättning vid ändrade skriftliga instruktioner. Om leverantören meddelar kunden inom skälig tid att leverantören inte kan tillmötesgå kundens ändrade instruktioner för uppfyllandet av Tillämplig Dataskyddslagstiftning, ska leverantören inte vara bunden av kundens ändrade instruktioner och kunden ska ha rätt att skriftligen säga upp Avtalet för berörd Tjänst med minst 30 och maximalt 60 dagars uppsägningstid. Leverantören ska återbetala eventuella avgifter som erlagts för tiden efter uppsägningstidens utgång.

3.2Säkerhetsåtgärder

3.2.1Leverantören ska implementera de organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning och som framgår av Bilaga "Specifikation över behandlingen av personuppgifter" samt i övrigt kan framgå av Avtalet för att skydda de personuppgifter som behandlas mot personuppgiftsincidenter ("säkerhetsåtgärder").

3.2.2Leverantören ska vid utförandet av Tjänsten följa de säkerhetsåtgärder som framgår av Bilaga "Specifikation över behandlingen av personuppgifter" och kan framgå av Avtalet och i övrigt sina interna säkerhetsföreskrifter. Leverantören får efter Avtalets träffande ändra sina interna säkerhetsföreskrifter enligt vad som följer av Avtalet, förutsatt att ändringen inte står i strid med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

3.2.3Kunden svarar för att de i punkt 3.2.1 avtalade säkerhetsåtgärderna uppfyller kundens skyldigheter enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning om krav på säkerhet för de personuppgifter som behandlas. Om kunden begär ändring av säkerhetsåtgärderna gäller för sådan begäran samma bestämmelser som gäller för kundens instruktioner enligt punkt 3.1.4. Vid leverantörens begäran om ändrade säkerhetsåtgärder gäller vad som följer av punkt 3.2.4.

3.2.4Om leverantören upptäcker att avtalade säkerhetsåtgärder enligt punkt 3.2.1 helt eller delvis strider mot Tillämplig Dataskyddslagstiftning, ska leverantören inom skälig tid skriftligen meddela kunden om sin inställning och invänta kundens skriftliga instruktioner om lämpliga säkerhetsåtgärder enligt punkt 3.1.4. Om kunden trots uppmaning inte lämnar nya instruktioner inom skälig tid ska leverantören ha rätt att på kundens bekostnad vidta skäliga och nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

3.3Rapportera personuppgiftsincidenter

3.3.1Leverantören ska utan onödigt dröjsmål underrätta kunden efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.

3.3.2En sådan underrättelse ska, med beaktande av typen av behandling och den information som personuppgiftsbiträdet har att tillgå:

a)beskriva personuppgiftsincidentens art, och, om möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs,

b)beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och

c)beskriva de åtgärder som har vidtagits eller bör vidtas för att åtgärda personuppgiftsincidenten eller mildra dess potentiella negativa effekter.

3.3.3Om och i den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen samtidigt, får informationen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare dröjsmål.

3.3.4Om kunden i strid med Tillämplig Dataskyddslagstiftning inte informerar den registrerade om en personuppgiftsincident och Datainspektionen förelägger leverantören att åtgärda bristen, ska kunden ersätta leverantörens kostnader för att uppfylla Datainspektionens beslut.

3.4Underbiträden och överföringar till tredje land

3.4.1Leverantören har rätt, om annat inte framgår av Avtalet, att anlita underbiträden inom och utanför EU/EES för behandlingen av personuppgifter. Leverantören ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem samma skyldigheter vid behandlingen av personuppgifter som de skyldigheter som gäller enligt Biträdesavtalet. Om underbiträdet inte uppfyller de skyldigheter som följer av Biträdesavtalet, ska leverantören vara fullt ansvarig gentemot kunden för utförandet av underbiträdets skyldigheter. Kunden godkänner genom Biträdesavtalet att personuppgifter kan komma att behandlas av de underbiträden, inklusive koncernbolag, som specificeras i Bilaga "Specifikation över behandlingen av personuppgifter" och i de länder som framgår av samma bilaga. Med "koncernbolag" avses bolag som från tid till annan kontrollerar, kontrolleras av eller som står under gemensam kontroll med leverantören.

3.4.2Leverantören ska vara skyldig att informera kunden om leverantören avser att ersätta eller anlita ett nytt underbiträde. Informationen ska innehålla uppgift om underbiträdets namn och platsen för behandlingen samt, på kundens skriftliga begäran, vilken typ av behandling underbiträdet ska utföra för leverantörens räkning. Kunden ska ha rätt att skriftligen invända mot sådana förändringar inom 30 dagar från leverantörens information om detta. Om leverantören trots kundens invändning ändå vill ersätta eller anlita ett nytt underbiträde ska kunden ha rätt att säga upp Avtalet för berörd Tjänst inom 30 dagar från leverantörens besked om detta. Uppsägning ska ske skriftligen och uppsägningstiden ska vara minst 30 och maximalt 60 dagar. Leverantören ska då återbetala eventuella avgifter som erlagts för tiden efter uppsägningstidens utgång. Om kunden har befogad anledning för sin invändning får leverantören inte anlita det nya underbiträdet för berörd Tjänst för behandling av kundens personuppgifter under kundens uppsägningstid. Om kunden inte har befogad anledning för sin invändning ska kundens uppsägning betraktas som en förtida uppsägning utan skäl, varvid kunden ska betala den ersättning som framgår av Avtalet för sådan uppsägning och annars ett belopp motsvarande 25 % av resterande månadsavgifter för Tjänsten efter uppsägningstidens utgång. Med befogad anledning avses i denna punkt omständigheter på underleverantörens sida som i betydande utsträckning påverkar, eller sannolikt riskerar att påverka, skyddet för den registrerades personliga integritet, såsom att det nya underbiträdet inte uppfyller kraven i Tillämplig Dataskyddslagstiftning på personuppgiftsbiträden.

3.4.3Leverantören ska säkerställa att det finns en laglig grund för överföring av personuppgifter till, eller tillgängliggörande från, en plats utanför EU/EES, exempelvis genom användandet av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land eller bestämmelser som ersätter dessa. Leverantören ska ha rätt att ingå sådana standardavtalsklausuler med underbiträden för den personuppgiftsansvariges räkning.

3.5Skyldighet att bistå kunden

3.5.1Leverantören ska, utöver vad som följer av punkt 3.2 (Säkerhetsåtgärder m.m.), implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att på kundens skriftliga begäran assistera kunden i uppfyllandet av de registrerades rättigheter enligt kapitel III i dataskyddsförordningen, såsom insyn och villkor, information och tillgång till personuppgifter, rättelse och radering och rätt att göra invändningar samt automatiserat individuellt beslutsfattande. Leverantörens skyldighet enligt denna punkt ska endast gälla i den mån detta är möjligt och i den utsträckning som behandlingens art kräver det.

3.5.2Leverantören ska, med beaktande av typen av behandling och den information som leverantören har att tillgå, därutöver vara skyldig att på kundens skriftliga begäran bistå kunden så att denne kan fullgöra de skyldigheter som kunden har avseende säkerhet, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar och förhandssamråd enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

3.5.3Om annat inte skriftligen överenskommits, ska leverantören ha rätt till skälig ersättning för det bistånd som leverantören tillhandahåller kunden enligt punkt 3.5.

3.6Utlämnande av personuppgifter

3.6.1Leverantören ska inte till registrerad eller tredje part lämna ut eller annars röja personuppgifter som omfattas av Biträdesavtalet, om annat inte följer av Avtalet eller av lag, domstols- eller myndighetsbeslut. I de fall leverantören måste lämna ut sådan information på grund av lag, domstols- eller myndighetsbeslut ska leverantören, såvida detta inte är förbjudet enligt aktuell lag, domstols- eller myndighetsbeslut, meddela kunden detta.

3.6.2Leverantören ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden om en registrerad begär information som rör dess behandling av personuppgifter under Biträdesavtalet, samt hänvisa den registrerade till kunden. Leverantören ska i enlighet med punkt 3.5 bistå kunden med att besvara en sådan förfrågan.

3.6.3Leverantören, och dess företrädare, är enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning skyldig att samarbeta med Datainspektionen vid tillsynsåtgärder om Datainspektionen begär det. Leverantören åtar sig att utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden om förfrågningar från dataskyddsmyndigheten eller annan tillsynsmyndighet som specifikt rör dess behandling av personuppgifter under Biträdesavtalet. Leverantören ska inte ha rätt att företräda kunden eller agera för kundens räkning vid sådana förfrågningar. Leverantören ska ha rätt till skälig ersättning vid sådant begärt samarbete som hänför sig specifikt till behandlingen av kundens personuppgifter och som inte är en följd av att leverantören brutit mot sina åtaganden enligt Biträdesavtalet om behandlingen av personuppgifter.

4.Revision (granskning)

4.1Leverantören ska, utöver vad som följer av Avtalet, ge kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som följer av Tillämplig Dataskyddslagstiftnings krav på personuppgiftsbiträden har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av kunden eller av kunden utsedd revisor. I det fall kunden önskar genomföra en inspektion ska kunden informera leverantören om detta i skälig tid i förväg och samtidigt specificera inspektionens innehåll och omfattning. Leverantörens skäliga kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.

4.2Leverantören ska omedelbart informera kunden om leverantören anser att information, inbegripet inspektioner, enligt punkt 4.1 inte krävs eller strider mot Tilllämplig Dataskyddslagstiftning. Inspektion får endast göras om granskning enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning inte kan fullgöras genom leverantörens tillhandahållande av information.

4.3En granskning enligt punkt 4.1 förutsätter att kunden, eller av kunden utsedd revisor, har träffat nödvändiga sekretessåtaganden och följer leverantörens säkerhetsbestämmelser på platsen där inspektionen ska genomföras samt att inspektionen genomförs utan att den riskerar att hindra leverantörens verksamhet eller skyddet för andra kunders information. Information som samlas in som en del av granskningen ska raderas efter fullgjord inspektion eller när den inte längre behövs för ändamålet med granskningen.

5.Sekretess

Kundens personuppgifter som leverantören behandlar enligt Biträdesavtalet omfattas av sekretessbestämmelserna i de Allmänna Bestämmelserna.

6.Ersättning för utfört arbete

Utöver vad som annars följer av Biträdesavtalet ska leverantören ha rätt till skälig ersättning för att följa kundens skriftliga instruktioner om den begärda åtgärden inte specifikt framgår av Avtalet i övrigt. Om leverantören har rätt till ersättning för utfört arbete ska i Avtalet gällande prislista och i avsaknad av sådan leverantörens vid var tid gällande prislista gälla för sådant arbete.

7.Ansvar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

7.1Om leverantören blir skadeståndsansvarig till registrerade enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning, och kunden medverkat vid samma behandling som är grund för 7.4 den registrerades krav, ska kunden ersätta leverantören den del av ersättningen leverantören enligt lag är skyldig att utge till registrerade som överstiger den ersättning leverantören lagligen varit skyldig att utge till registrerade om leverantören inte har fullgjort de skyldigheter i dataskyddsförordningen som specifikt riktar sig till leverantören som personuppgiftsbiträde eller agerat utanför eller i strid med kundens i egenskap av personuppgiftsansvarig lagenliga anvisningar. Kunden ska därutöver ersätta leverantörens skäliga och proportionerliga (i förhållande till kundens ansvar) kostnader, inklusive ersättning för rättegångskostnader som leverantören blivit ålagd att utge till den registrerade, för att försvara sig mot sådana krav.

7.2Om kunden blir skadeståndsansvarig till registrerade enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning, och leverantören medverkat vid samma behandling som är grund för den registrerades krav, ska leverantören ersätta kunden den del av ersättningen kunden enligt lag är skyldig att utge till registrerade som motsvarar den ersättning leverantören lagligen varit skyldig att utge om leverantören inte har fullgjort de skyldigheter i dataskyddsförordningen som specifikt riktar sig till leverantören som personuppgiftsbiträde eller agerat utanför eller i strid med kundens i egenskap av personuppgiftsansvarig lagenliga anvisningar och leverantören inte kan visa att leverantören inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan. Leverantören ska därutöver ersätta kundens skäliga och proportionerliga (i förhållande till leverantörens ansvar) kostnader, inklusive ersättning för rättegångskostnader som kunden blivit ålagd att utge till den registrerade, för att försvara sig mot sådana krav. Leverantörens totala ansvar under Biträdesavtalet enligt denna punkt 7.2 är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, begränsat till ett belopp som motsvarar 150% av de tolv första månadsavgifterna för berörd Tjänst.

7.3Parts ersättningsskyldighet enligt denna punkt 7 gäller även efter Avtalet i övrigt har upphört.

7.4Part som blir föremål för krav från registrerade ska inom skälig tid skriftligen underrätta den andra parten om framförda krav när det står sannolikt för parten att krav mot andra parten enligt punkterna 7.1 och 7.2 kan komma att framställas, låta den andra parten få insyn i den registrerades och partens handlingar i sådant mål och låta den andra parten lämna synpunkter på detta. Part ska vidare framställa krav på skadestånd till motparten för skadeståndskrav enligt punkt 7 senast inom 6 månader från det att part blivit skadeståndsansvarig till registrerade.

7.5Parts ansvar för andra typer av skador än de som uttryckligen regleras i punkt 7 regleras uteslutande av de Allmänna Bestämmelserna.

8.Avtalstid och åtgärder vid avtalets upphörande

8.1Biträdesavtalet gäller så länge leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning.

8.2Vid Avtalets upphörande ska leverantören, på kundens begäran som ska framställas senast inom 60 dagar från Avtalets upphörande, såvida inte annan tidsfrist överenskommits, enligt kundens val radera eller skyndsamt återlämna alla personuppgifter till kunden eller till den kunden anvisar och de personuppgifter som finns elektroniskt ska om kunden så önskar överlämnas i elektroniskt skick enligt kundens instruktioner, om så är skäligt. Efter utgången av ovan angiven period, och såvida inte annat krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning, får leverantören radera befintliga kopior. Leverantören ska efter överföring av kundens personuppgifter, eller om någon överföring inte har begärts av kunden efter utgången av i föregående stycke angiven period, radera kundens personuppgifter inom skälig tid, dock senast inom 6 månader efter Avtalets upphörande. Leverantören får inte efter Avtalets upphörande behandla personuppgifter för andra syften än att radera personuppgifterna eller skydda kundens personuppgifter mot personuppgiftsincidenter, om annat inte följer av svensk eller europeisk lagstiftning. Leverantören ska ha rätt till skälig ersättning för arbete enligt denna punkt 8.2 enligt leverantörens gällande prislista. Leverantören ska på begäran lämna ett skriftligt besked om vilka åtgärder som vidtagits i samband med att Avtalet upphörde alternativt bekräfta att leverantören har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppfylla denna punkt 8.2.